Ping : - Ping là một phần của ICMP (Internet Control Message Protocol) được sử dụng để khắc phục sự cố mạng TCP/IP. Vì vậy,Ping về cơ bản là một lệnh cho phép bạn kiểm tra xem máy chủ còn có sống hay không.

Để ping một máy chủ cụ thể,cú pháp là : c: /> ping hostname.com

Ví dụ - c: /> ping www.google.com

Các thuộc tính khác nhau được sử dụng với lệnh “Ping” và cách sử dụng chúng có thể được xem bằng cách chỉ cần gõ c: /> ping tại dấu nhắc lệnh.

Tổng hợp các lệnh Kiểm tra kết nối Internet – Network Checking


Netstat: Nó hiển thị thống kê giao thức và các kết nối mạng TCP/IP hiện tại,tức là địa chỉ cục bộ,địa chỉ từ xa,số cổng,v.v.

Cú pháp là : c: /> netstat –n

Tổng hợp các lệnh Kiểm tra kết nối Internet – Network Checking


Telnet: Telnet là một chương trình trên TCP/IP. Sử dụng nó,chúng tôi có thể kết nối với máy tính từ xa trên một cổng cụ thể. Khi kết nối,nó lấy deamon đang chạy trên cổng đó.

Cú pháp cơ bản của Telnet là : c: /> telnet hostname.com

Theo mặc định,telnet kết nối với cổng 23 của máy tính từ xa. Vì vậy,cú pháp hoàn chỉnh là :

c: />telnet www.hostname.com port    

Ví dụ : c: /> telnet www.yahoo.com 21 hoặc c: /> telnet 192.168.0.5 21


Tracert: Nó được sử dụng để tìm ra đường đi của một thông tin nhất định tức là các gói dữ liệu từ nguồn đến đích.

Cú pháp của nó là : c: /> tracert www.hostname .com

Ví dụ : c: /> tracert www.ting3s.com

“* * * ” – Yêu cầu đã hết thời gian chờ. Nó cho biết rằng tường lửa được cài đặt trên hệ thống đó chặn yêu cầu và do đó chúng tôi không thể lấy được địa chỉ IP của nó.

Tổng hợp các lệnh Kiểm tra kết nối Internet – Network Checking