Switch - Thiết bị chuyển mạch

- Switch là thiết bị hoạt động tại tầng Data Link trong mô hình OSI 7 tầng.

- Có nhiệm vụ nhận được gói tin,sẽ lọc và chuyển tiếp gói tin. Dữ liệu mà Switch xử lý là Transmits Frame và Layer 3 packer trong mô hình OSI.

Switch

- Switch có thể tạo virutal LAN và có thể như một thiết bị Bridge có nhiều port,thông thường một switch có 24 đến 48 port.

- Có hỗ trợ phần mềm điều khiển và cấu hình dễ dàng,hỗ trợ 2 kiểu truyền là half-duplex transmission và full duplex transmission.


Router - Bộ định tuyến 

- Router hoạt động ở tầng Mạng (Network Layer) trong mô hình 7 tầng OSI,một thiết bị Router thường có từ 2 - 4 - 8 port.

- Có nhiệm vụ kết nối hai hay nhiều mạng lại với nhau,định tuyến gói tin,dữ liệu được định tuyến là data packet không như fram packet.

Router

- Router lưu trữ địa chỉ IP trong bảng định tuyến,sau đó mới quyết định có gửi gói tin đi đâu.

- Ngoài ra,mọi port router đều có broadcast domain của chính port đó và Router có thể thực hiện NAT (Network Address Translation).


Như vậy ở đây các bạn có thể thấy Switch công việc liên quan tới truyền dữ liệu,còn Router là định tuyến đường đi các gói dữ liệu trên mạng.