RAID (Redundant Array of Independent Disk) là một nhóm các kỹ thuật tổ chức đĩa được phát triển để giải quyết độ tin cậy và hiệu suất. Sự khác biệt cơ bản giữa RAID 0 và RAID 1 là RAID mức 0 không chứa dữ liệu dư thừa, trên thực tế, nó sử dụng tính năng phân dải. Mặc khác, RAID cấp 1 sử dụng phản chiếu và chứa dữ liệu dư thừa.

RAID ban đầu được viết tắt là Redundant Disks of Inexpensive disks vì nó được tạo ra để cung cấp dung lượng đĩa lớn với chi phí thấp bằng cách sử dụng nhiều đĩa rẻ tiền. Mặc dù, ngày nay công nghệ này không chỉ cung cấp khối lượng đĩa lớn mà còn cung cấp tốc độ dữ liệu cao, truy cập nhanh và đáng tin cậy. Công nghệ này hoạt động bằng cách phân chia dữ liệu ngụ ý trong hoạt động I/O trên nhiều đĩa và thực hiện tác vụ trên các đĩa này song song. Nó sử dụng dự phòng để nâng cao độ tin cậy.


Định nghĩa của RAID 0

RAID 0 tổ chức dữ liệu bằng cách xen kẻ dữ liệu trên nhiều đĩa. Vì vậy, đĩa được truy cập song song tại thời điểm thực hiện thao tác I/O. Lý tưởng nhất, RAID 0 không được coi là tổ chức RAID vì nó không chứa bất kỳ dữ liệu dư thừa nào. Nó sử dụng kỹ thuật phân dải đĩa. Dải đĩa là một kỹ thuật phân vùng không gian lưu trữ ổ đĩa thành các sọc có kích thước khác nhau từ 8KB đến 1024KB. Các sọc này được chèn vào một cách nối tiếp lặp lại.

Các dải từ mỗi ổ đĩa sẽ tạo ra một không gian lưu trữ tích hợp. Dữ liệu có thể được ghi qua nhiều ổ đĩa mặc dù chỉ có một ổ đĩa trong RAID 0. Phần sọc nằm trên một ổ đĩa duy nhất được gọi là kích thước dải. Ví dụ: một sọc chứa không gian đĩa là 4KB và có 16KB dữ liệu còn lại trên mỗi đĩa trong sọc. Vì vậy, kích thước sọc là 48KB và kích thước dải 16KB.

Mức RAID 0 cung cấp tốc độ truyền tải tăng theo thời gian ‘n’ khi n số đĩa được sử dụng và đặt dưới bộ điều khiển đĩa riêng biệt. Tuy nhiên, nó cũng có những điểm kém như không thể truy cập dữ liệu ngay cả khi một đĩa ngừng hoạt động. Ngoài ra, việc thiếu dự phòng có thể gây ra mất dữ liệu.


Định nghĩa RAID 1

Cấu hình RAID 1 liên quan đến việc sao chép dữ liệu trong đó dữ liệu giống hệt nhau được lưu trữ trên hai đĩa riêng biệt. Trong quá trình đọc, dữ liệu trong số các dữ liệu giống nhau có thể được truy cập trong thời gian ngắn hơn sẽ được sử dụng và đọc song song cũng có thể được thực hiện khi không có lỗi nào xảy ra. Mỗi khi một bản ghi được cập nhật hoặc ghi bởi một quy trình, một bản sao của bản ghi được ghi trên mỗi đĩa. Trong trường hợp đĩa bị lỗi, một bản sao của bản ghi được đảm bảo có thể truy cập được. Việc sử dụng kỹ thuật phản chiếu giúp cải thiện khả năng chịu lỗi.


Sự khác biệt giữa RAID 0 và RAID 1

- Công nghệ RAID 0 sử dụng tính năng tách đĩa trong khi RAID 1 sử dụng khái niệm sao chép đĩa.

- Khi nói đến chi phí RAID 0 là rẻ trong khi RAID 1 khá đắt.

- Hiệu quả lưu trữ của RAID O rất tốt. Ngược lại,RAID 1 có thể chỉ đạt được một nửa hiệu suất lưu trữ khi nó sao chép dữ liệu trong các đĩa khác nhau.

- Hoạt động đọc được thực hiện hiệu quả trong RAID 0. Ngược lại, hiệu suất đọc ở mức trung bình trong RAID 1 nhưng vẫn tốt hơn so với sử dụng một đĩa đơn.

- Hiệu suất ghi của RAID 0 cao hơn RAID 1 vì mỗi lần ghi vào đĩa được thực hiện 2 lần, điều này làm giảm đáng kể hiệu suất ghi của RAID 1.


Biểu đồ so sánh

So sánh

RAID 0

RAID 1

Nền tảng

Mảng sọc không có khả năng chịu lỗi

Sao chép đĩa

Phí tổn

Không tốn kém

Tương đối đắt

Hiệu suất lưu trữ

100%

50%

Hiệu suất đọc

Thực hiện tốt cả đọc ngẫu nhiên và tuần tự

Vừa phải nhưng tốt hơn đĩa đơn

Hiệu suất ghi

Tốt hơn RAID 1

Chậm hơn đĩa đơn

Phù hợp

Khi tốc độ truy xuất dữ liệu là mối quan tâm chính

Khi nhấn mạnh vào tính bảo vệ dữ liệu


Kết luận

Mức RAID 0 không được coi là RAID vì không có thông tin dư thừa nào được lưu trữ. RAID 0 phù hợp khi ưu tiên truy cập dữ liệu nhanh hơn. Mặt khác, RAID 1 chứa thông tin dư thừa và phù hợp khi nhấn mạnh vào tính khả dụng của dữ liệu.