Sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM

Chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM trước khi tiếp tục với Java.

JVM

JVM (Java Virtual Machine) là một máy trừu tượng. Nó được gọi là máy ảo vì nó không tồn tại về mặt vật lý. Nó là một đặc tả cung cấp một môi trường thời gian chạy mà trong đó mã bytecode của Java có thể được thực thi. Nó cũng có thể chạy các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ khác và được biên dịch sang mã bytecode của Java.

JVM có sẵn cho nhiều nền tảng phần cứng và phần mềm. JVM, JRE và JDK phụ thuộc vào nền tảng vì cấu hình của mỗi hệ điều hành là khác nhau. Tuy nhiên, Java là nền tảng độc lập. Có 3 khái niệm về JVM: Specification, Implementation và Instance.

JVM thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

- Loads Code

- Verifies Code

- Executes Code

- Provides Runtime Environment


JRE

JRE là từ viết tắt của Java Runtime Environment. Nó cũng được viết là Java RTE. Java Runtime Environment là một bộ công cụ phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng Java. Nó được sử dụng để cung cấp môi trường thời gian chạy. Đó là việc thực hiện JVM. Nó tồn tại về mặt vật lý. Nó chứa một bộ thư viện + các tệp khác mà JVM sử dụng trong thời gian chạy.

Việc triển khai JVM cũng được các công ty khác ngoài Sun Micro System tích cực phát hành.

Sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM


JDK

JDK là viết tắt của Java Development Kit. Bộ phát triển Java (JDK) là một môi trường phát triển phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng và ứng dụng Java. Nó tồn tại về mặt vật lý. Nó chứa các công cụ phát triển JRE+.

JDK là một triển khai của bất kỳ một trong các nền tảng Java nhất định dưới đây do tập đoạn Oracle phát hành:

- Standard Edition Java Platform

- Enterprise Edition Java Platform

- Micro Edition Java Platform

Sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM

JDK chứa một máy ảo Java riêng(JVM) và một số tài nguyên khác như trình thông dịch/trình tải(java), trình biên dịch(javac), trình lưu trữ(jar), trình tạo tài liệu(Javadoc),v.v. để hoàn thành phát triển một ứng dụng Java.

 

 

Close Menu