Trong một ngữ cảnh khác, Ethernet cũng là một giao thức giúp kết nối các mạng và giao tiếp giữa các nút trong các mạng khác nhau(LAN,MAN,WAN..).


Ethernet

Ethernet là một tiêu chuẩn mạng xác định không có máy tính hoặc thiết bị trung tâm nào trên mạng cần được kiểm soát dữ liệu được truyền đi. Đó là, mỗi nút cố gắng truyền dữ liệu vì nó xác định mạng có thể nhận thông tin liên lạc. Nếu 2 má tính trong 1 mạng Ethernet cố gắng gửi dữ liệu cùng 1 lúc, một xung đột sẽ xảy ra và các máy tính phải gửi lại tin nhắn.

Sự khác biệt giữa Ethernet và LAN

Ethernet dựa trên cấu trúc Bus Topology, nhưng mạng Ethernet có thể được nối dây theo kiểu Star. Tiêu chuẩn Ethernet xác định các hướng dẫn cho cấu hình vật lý của mạng. Ví dụ: hệ thống cáp, card mạng và các nút. Ngày nay, Ethernet là tiêu chuẩn mạng LAN phổ biến nhất vì nó tương đối rẻ, dễ cài đặt và bảo trì. Mạng Ethernet thường sử dụng cáp để truyền dữ liệu.


LAN

Mạng cục bộ(LAN) là mạng kết nối các máy tính và thiết bị trong một khu vực địa lý giới hạn, chẳng hạn như nhà riêng, phòng máy ở trường học, tòa nhà văn phòng hoặc một nhóm các tòa nhà có địa điểm gần nhau. Mỗi máy tính hoặc thiết bị trong mạng, được gọi là một nút, có thể chia sẻ các tài nguyên như máy in, dữ liệu và các chương trình. Thông thường các Nút được kết nối qua cáp.

Sự khác biệt giữa Ethernet và LAN


Sự khác biệt chính giữa Ethernet và LAN

1. Ethernet là công nghệ cơ bản để thiết lập mạng, còn LAN là mạng riêng lớn hơn Ethernet về quy mô và độ tin cậy.

2. Topology được sử dụng Ethernet là Bus và Star, còn trong LAN thì Topology có thể là Bus,Ring,Star,Mesh,v.v.

3. Mạng LAN được điều khiển tập trung, trong khi Ethernet không cần tập trung.

Sự khác biệt giữa Ethernet và LAN

4. Trong Ethernet truyền dữ liệu chỉ được thực hiện khi đường dẫn không bị chiếm dụng. Ngược lại, mạng LAN không có bất kỳ hạn chế nào như Ethernet.

5. Mạng LAN có thể có dây và không dây. Ngược lại Ethernet chỉ có thể có dây.

Ethernet và mạng LAN có liên quan chặt chẽ với nhau.


LỜI KẾT

Ethernet là một tiêu chuẩn mở để quản lý mạng, nó cũng được coi là bộ tiêu chuẩn chính cho các tính năng vật lý của mạng LAN. Một cách khác để phân biệt LAN với Ethernet là kích thước mạng, công nghệ truyền dẫn và cấu trúc liên kết, trong đó mạng LAN có thể được mở rộng ở mức cao và mạng Ethernet có quy mô nhỏ hơn.