Thay vì đếm thủ công tần suất một giá trị hoặc số nhất định xuất hiện,hãy để Excel thực hiện công việc cho bạn. Với hàm COUNTIF, Excel có thể đếm số lần một từ hoặc số xuất hiện trong bất kỳ phạm vi ô nào.

Ví dụ tôi muốn đếm số lần từ “Gryffindor” xuất hiện trong tập dữ liệu của tôi

Công thức: =COUNTIF (range, criteria)

Công thức với các biến từ ví dụ của tôi bên dưới : =COUNTIF (D: D, “Gryffindor)

Trong công thức này,các biến như sau :

- Range (Phạm vi) : Phạm vi mà tôi muốn công thức bao hàm. Trong trường hợp này,vì tôi chỉ tập trung vào một cột,tôi sử dụng “D: D” để biểu thị rằng cột đầu tiên và cột cuối cùng đều là D. Nếu tôi đang xem cột C và D tôi sẽ sử dụng “C: D”.

- Criteria (Tiêu chí): Bất kỳ số hoặc đoạn văn bản nào bạn muốn Excel đếm. Chỉ sử dụng dấu ngoặc kép nếu bạn muốn kết quả là văn bản thay vì số. Trong ví dụ của tôi, tiêu chí là “Gryffindor”.

Chỉ cần nhập công thức COUNTIF vào bất kỳ ô nào và nhấn “Enter” sẽ cho tôi biết số lần xuất hiền từ “Gryffindor” xuất hiện trong tập dữ liệu.

Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của từ trong Excel