Giống như hàm VLOOKUP,hàm INDEX MATCH kéo dữ liệu từ một tập dữ liệu khác vào một vị trí trung tâm. Dưới đây là những diểm khác biệt chính:

1. VLOOKUP là một công thức đơn giản hơn nhiều. Nếu bạn đang làm việc với các tập dữ liệu lớn yêu cầu hàng nghìn lần tra cứu,thì việc sử dụng hàm INDEX MATCH sẽ giảm đáng kể thời gian tải trong Excel.

2. Các công thức INDEX MATCH hoạt động từ phải sang trái,trong khi công thức VLOOKUP chỉ hoạt động dưới dạng tra cứu từ trái sang phải. Nói cách khác,nếu bạn cần thực hiện tra cứu có cột tra cứu ở bên phải cột kết quả thì bạn phải sắp xếp lại các cột đó để thực hiện một VLOOKUP. Điều này có thể tẻ nhạt với các bộ dữ liệu lớn hoặc dẫn đến lỗi.

Vì vậy,nếu tôi muốn kết hợp thông tin trong Sheet1Sheet2 vào Sheet1,nhưng giá trị cột trong Sheet1 và 2 không giống nhau,thì để thực hiện một hàm VLOOKUP,tôi sẽ cần chuyển đổi xung quanh các cột của mình. Trong trường hợp này,tôi sẽ chọn thực hiện INDEX MATCH thay thế.

Hãy xem một ví dụ: Giả sử Sheet1 chứa danh sách tên mọi người và địa chỉ Email của họ và Sheet2 chứa danh sách địa chỉ Email của mọi người và “Patronus” của mỗi học sinh. Ở các số cột khác nhau trên mỗi Sheet. Tôi sẽ sử dụng công thức INDEX MATCH thay vì VLOOKUP để tôi không phải chuyển đổi bất kỳ cột nào.

Vậy công thức là gì? Công thức INDEX MATCH thực sự là công thức MATCH được lồng bên trong công thức INDEX. Bạn sẽ thấy tôi đã phân biệt công thức MATCH bằng một màu khác ở đây.

Công thức : = INDEX (mảng bảng, công thức MATCH) or =INDEX(table array, MATCH formula)

Điều này trở thành: = INDEX(mảng bảng, MATCH(giá trị tìm kiếm,tìm_kiếm_mảng)) or =INDEX(table array, MATCH (lookup_value, lookup_array))

Công thức với các biến từ ví dụ của chúng tôi bên dưới : =INDEX (Sheet2! A:A, (MATCH (Sheet1! C: C, Sheet2! C: C, 0)))

Đây là các biến:

- Table Array (Mảng bảng): Phạm vi cột trên Sheet2 chứa dữ liệu mới mà bạn muốn chuyển sang Sheet1. Trong ví dụ của chúng tôi,”A” có nghĩa là cột A,chứa thông tin “Patronus” cho mỗi người.

- Lookup Value (Giá trị tra cứu): Đây là cột trong Sheet1 chứa các giá trị giống nhau trong cả 2 bảng tính. Trong ví dụ sau,điều này có nghĩa là cột “Email” trên Sheet1 là cột C. Vì vậy: Sheet1! C: C.

- Lookup Array (Mảng tra cứu): Đây là cột trong Sheet2 chứa các giá trị giống nhau trong cả 2 bảng tính. Trong ví dụ tiếp theo,cột này đề cập đến cột Email trên Sheet2,cũng là cột C. Vì vậy: Sheet2! C: C.

Khi bạn đã có các biến của mình,hãy cập nhật công thức INDEX MATCH vào ô trên cùng của cột Patronus trên Sheet1,nơi bạn muốn thông tin kết hợp tồn tại.