Ví dụ trong tình huống dưới đây,tôi muốn thưởng điểm 10 cho tất cả những ai thuộc nhà Gryffindor. Thay vì nhập thủ cộng 10 bên cạnh tên của mỗi học sinh Gryffindor,tôi có thể sử dụng công thức IF THEN Excel để nói rằng nếu học sinh đó ở Gryffindor thì họ sẽ nhận được điểm 10.

Công thức : IF (logic_test, value_if_true, value of false)

Ví dụ được hiện thị bên dưới: = IF (D2 =  “Gryffindor”, ”10”, ”0”)

Nói chung,công thức sẽ là IF(Kiểm tra logic, giá trị đúng, giá trị sai). Hãy đi sâu vào tứng biến số này.

Logical_Test : Kiểm tra logic là phần IF của câu lệnh. Trong trường hợp này,logic là D2 = “Gryffindor” vì chúng tôi muốn đảm bảo rằng ô tương ứng với học sinh nói “Gryffindor”. Đảm bảo đặt Gryffindor trong dấu ngoặc kép tại đây.

Value_if_True: Đây là những gì chúng ta muốn ô hiển thị nếu giá trị là True(Đúng). Trong trường hợp này,chúng ta muốn ô hiển thị điểm “10” để chỉ ra rằng học sinh đã được thưởng 10 điểm. Chỉ sử dụng dấu ngoặc kép nếu bạn muốn kết quả là văn bản thay vì số.

Value_if_False: Đây là những gì chúng ta muốn ô hiển thị nếu giá trị là False(Sai). Trong trường hợp này,đối với bất kỳ học sinh này không thuộc Gryffindor,chúng ta muốn ô hiển thị “0” để hiển thị 0 điểm. Chỉ sử dụng dấu ngoặc kép nếu bạn muốn kết quả là văn bản thay vì là số.

Sử dụng công thức IF THEN trong Excel

Lưu ý rằng: Trong ví dụ trên,tôi đã thưởng 10 điểm cho những người trong Gryffindor. Nếu sau này tôi muốn tính tổng số điểm,tôi sẽ không thể lấy số 10 nằm trong dấu ngoặc kép để tính,do đó làm cho chúng là văn bản chứ không phải là một số mà Excel có thể tính tổng.