Mô hình OSI là gì?

OSI là viết tắt của Open System Interconnection, được phát triển vào năm 1980. Nó là một mô hình khái niệm được sử dụng cho giao tiếp mạng. Nó không được thực hiện hoàn toàn, nhưng nó vẫn được tham chiếu cho đến ngày này. Mô hình OSI này bao gồm 7 lớp,và mỗi lớp được kết nối với nhau. Dữ liệu di chuyển xuống mô hình OSI và mỗi lớp thêm thông tin bổ sung. Dữ liệu di chuyển xuống cho đến khi nó đến lớp cuối cùng của mô hình OSI. Khi dữ liệu được nhận ở lớp cuối cùng của mô hình OSI, thì dữ liệu được truyền qua mạng. Khi dữ liệu được tiếp cận ở phía bên kia, thì quá trình sẽ đảo ngược.

So sánh mô hình OSI với TCP/IP


Mô hình TCP/IP là gì?

Mô hình TCP là viết tắt của Transission Control Protocol, trong khi IP là viết tắt của Internet Protocol. Một số giao thức làm cho Internet có thể đi theo mô hình TCP/IP. Ngày ngay, chúng ta không nghe tên mô hình TCP/IP nhiều, chúng ta thường nghe tên của IPv4 hoặc IPv6, nhưng nó vẫn còn giá trị. Mô hình này bao gồm 4 lớp. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét biểu diễn theo sơ đồ của mô hình TCP/IP.

So sánh mô hình OSI với TCP/IP

Như sơ đồ trên, mô hình TCP/IP có 4 lớp, trong khi mô hình OSI bao gồm 7 lớp. Theo sơ đồ, có vẻ như 4 lớp của mô hình TCP/IP hoàn toàn khớp với 7 lớp của mô hình OSI, nhưng điều này không thực tế như vậy. Lớp Application của mô hình TCP/IP ánh xạ tới 3 lớp đầu tiên, tức là các lớp Application,lớp Presentation và lớp Session của mô hình OSI. Lớp Transport của TCP ánh xạ trực tiếp đến lớp Transport của mô hình OSI. Lớp Internet của mô hình TCP/IP ánh xạ trực tiếp đến lớp Network của mô hình OSI. Hai lớp cuối cùng của mô hình OSI ánh xạ tới lớp Network của mô hình TCP/IP. TCP/IP là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất so với mô hình OSI để cung cấp giao diện giữa các máy tính qua Internet.


Điểm tương đồng giữa mô hình OSI và TCP/IP.

So sánh mô hình OSI với TCP/IP

- Chia sẻ kiến trúc chung: Cả 2 mô hình đều là mô hình logic và có kiến trúc tương tự vì cả 2 mô hình đều được xây dựng dựa trên các lớp.

- Xác định tiêu chuẩn: Cả 2 lớp đều có các tiêu chuẩn xác định và chúng cũng cung cấp khuôn khổ được sử dụng để thực hiện các tiêu chuẩn và thiết bị.

- Quy trình khắc phục sự cố được đơn giản hóa: Cả 2 mô hình đã đơn giản hóa quá trình khắc phục sự cố bằng cách chia nhỏ chức năng phức tạp thành các thành phần đơn giản hơn.

- Các tiêu chuẩn được xác định trước: Các tiêu chuẩn và giao thức đã được xác định trước, những mô hình này không xác định lại chúng, chỉ tham khảo hoặc sử dụng lại chúng. Ví dụ, các tiêu chuẩn Ethernet đã được IEEE xác định trước khi phát triển các mô hình .

- Cả 2 đều có chức năng tương tự của các lớp Transport và Network: Chức năng được thực hiện giữa lớp Presentation và lớp Network tương tự như chức năng được thực hiện ở lớp Transport.


Sự khác biệt giữa mô hình OSI và TCP/IP.

Mô hình OSI

Mô hình TCP/IP

Nó là viết tắt của Open System Interconnection

Nó là viết tắt của Transmission Control Protocol.

Mô hình OSI đã được phát triển bởi ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế)

Nó được phát triển bởi ARPANET (Mạng lưới Cơ quan Dự án Nghiên cứu Nâng cao)

Nó là một tiêu chuẩn độc lập và giao thức chung được sử dụng như một cổng giao tiếp giữa mạng và người dùng cuối

Nó bao gồm các giao thức chuẩn dẫn đến sự phát triển của internet. Nó là một giao thức truyền thông cung cấp kết nối giữa các máy chủ

Trong mô hình OSI, lớp truyền tải cung cấp sự đảm bảo cho việc phân phối các gói tin

Lớp vận chuyển không cung cấp sự chắc chắn cho việc phân phối các gói tin. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói rằng nó là một mô hình đáng tin cậy

Mô hình này dựa trên cách tiếp cận theo chiều dọc

Mô hình này dựa trên cách tiếp cận theo chiều ngang

Trong mô hình này, lớp phiên và lớp trình bày được tách biệt, tức là cả hai lớp đều khác nhau

Trong mô hình này, lớp phiên và lớp trình bày không phải là các lớp khác nhau. Cả hai lớp đều được bao gồm trong lớp ứng dụng.

Nó còn được gọi là một mô hình tham chiếu mà qua đó các mạng khác nhau được xây dựng. Ví dụ, mô hình TCP / IP được xây dựng từ mô hình OSI. Nó cũng được coi là một công cụ hướng dẫn

Nó là một mô hình thực thi của một mô hình OSI

Trong mô hình này, lớp mạng cung cấp cả dịch vụ hướng kết nối và không kết nối

Lớp mạng chỉ cung cấp dịch vụ không kết nối

Các giao thức trong mô hình OSI được ẩn và có thể dễ dàng thay thế khi công nghệ thay đổi

Trong mô hình này, giao thức không thể dễ dàng thay thế được

Nó bao gồm 7 lớp

Nó bao gồm 4 lớp

Mô hình OSI xác định các dịch vụ, giao thức và giao diện cũng như cung cấp sự phân biệt phù hợp giữa chúng. Nó là giao thức độc lập

Trong mô hình TCP / IP, các dịch vụ, giao thức và giao diện không được phân tách đúng cách. Nó phụ thuộc vào giao thức

Việc sử dụng mô hình này là rất thấp

Mô hình này rất được sử dụng

Nó cung cấp tiêu chuẩn hóa cho các thiết bị như bộ định tuyến, bo mạch chủ, thiết bị chuyển mạch và các thiết bị phần cứng khác

Nó không cung cấp tiêu chuẩn hóa cho các thiết bị. Nó cung cấp kết nối giữa các máy tính khác nhau