Physical Layer là lớp dưới cùng trong OSI Model, là một biểu diễn vật lý và điện của hệ thống. Nó bao gồm các thành phần mạng khác nhau như phích cắm nguồn, đầu nối, bộ thu, loại cáp,v.v. Physical Layer gửi các bit dữ liệu từ thiết bị này đến biết bị khác. Physical Layer xác định các kiểu mã hóa(đó là các số 0 và 1 được mã hóa trong một tín hiệu). Physical Layer chịu trách nhiệm giao tiếp các luồng dữ liệu thô phi cấu trúc qua một phương tiện vật lý.


Các chức năng của Physical Layer

Sau đây là một số chức năng cơ bản và quan trọng được thực hiện bởi Physical Layer của mô hình OSI:

- Duy trì tốc độ dữ liệu(người gửi có thể gửi bao nhiêu bit mỗi giây).

- Nó thực hiện đồng bộ hóa các bít.

- Nó giúp quyết định Phương tiện truyền(Transmission Medium decision).

- Nó giúp quyết định Physical Topologies (Mesh,Star,Bus,Ring).

- Nó giúp đưa ra các quyết định về Phương tiện vật lý và Giao diện.

- Nó cung cấp 2 kiểu cấu hình: Cấu hình tới điểm(Point to Point) và Cấu hình đa điểm(Multi-Point).

- Nó cung cấp một giao diện giữa các thiết bị, và phương tiện truyền dẫn.

- Nó có một đơn vị dữ liệu giao thức tính bằng bit.

- Thiết bị Hub,Ethernet,v.v. được sử dụng trong lớp này.

- Lớp này nằm trong danh mục Hardware Layer(Phần cứng).

- Nó cung cấp một khía cạnh quan trọng được gọi Modulation, là quá trình chuyển đổi dữ liệu thành sóng vô tuyến bằng cách thêm thông tin vào tín hiệu điện hoặc tính iệu quang.

- Nó cũng cung cấp cơ chế Chuyển mạch(Switching) trong đó các gói dữ liệu có thể được chuyển tiếp từ một cổng đến cổng đích.


Physical Topologies

Cấu trúc liên kết vật lý(Physical Topologies) hoặc cấu trúc liên kết mạng là Biểu diễn địa lý của các thiết bị liên kết. Sau đây là bốn loại cấu trúc liên kết vật lý: Mesh Topology,Star Topology,Bus Topology và Ring Topology.

Để hiểu rõ sự khác biệt của 4 loại cấu trúc này, các bạn đọc lại bài viết này của mình nhé: Các loại cấu trúc liên kết mạng.


Cấu hình Point to Point

Trong cấu hình Point-to-Point, có một đường hoàn toàn dành riêng để truyền dữ liệu giữa 2 thiết bị.


Cấu hình Multi-Point

Trong cấu hình Multi-Point, có một đường qua đó nhiều thiết bị được kết nối.


Các chế độ của Phương tiện truyền dẫn

1. Chế độ Simplex: Trong chế độ này, trong số 2 thiết bị, chỉ một thiết bị có thể truyền dữ liệu, thiết bị còn lại chỉ có thể nhận dữ liệu. Ví dụ: bàn phím, màn hình,v.v.

2. Chế độ Half Duplex: Trong chế độ này, trong số 2 thiết bị, cả 2 thiết bị đều có thể nhận và gửi dữ liệu. Nhưng chúng lại không đồng thời. Ví dụ: Bộ đàm,v.v.

3. Chế độ Full Duplex: Ở chế độ này, cả 2 thiết bị đều có thể gửi và nhận cùng một lúc. Ví dụ: Hệ thống điện thoại, ứng dụng trò chuyện,v..