Có các chế độ hoạt động chính sau đây trong IOS của Cisco

- Chế độ thiết lập (Setup Mode)

- Chế độ thực thi người dùng (User Exec Mode)

- Chế độ thực thi đặc quyền (Privileged Exec Mode)

- Chế độ cấu hình toàn cầu (Global Configuration Mode)

- Chế độ cấu hình giao diện (Interface Configuration Mode)

- Chế độ Rommon (Rommon Mode)

1. Chế độ thiết lập (Setup Mode)

- Trong bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch,tất cả các cấu hình được lưu trong NVRAM

- Nếu không có bất kỳ cấu hình nào của bộ định tuyến được lưu trong NVRAM nghĩa là NVRAM trống thì nó sẽ hiển thị một thông báo dưới đây.

Continue with configuration dialog [yes/no]

Để vào chế độ thiết lập,hãy nhập “y”.

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

Nếu cấu hình ban đầu được lưu trong NVRAM thì bạn không thể vào chế độ thiết lập

2. Chế độ thực thi người dùng (User Exec Mode)

- Đây là chế độ chính khi bạn đăng nhập vào bộ định tuyến hoặc công tắc

- Theo mặc định, bạn có thể truy cập chế độ này trực tiếp không cần mật khẩu

- Nó baom gồm tên máy chủ của thiết bị theo sau là dấu lớn hơn (>).

- Đối với tên máy chủ mặc định của bộ định tuyến là Bộ định tuyến. Đối với tên máy chủ mặc định của Switch là Swich.

Ví dụ : Router> hoặc Switch>

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

Để xem danh sách các lệnh có sẵn trong chế độ Người dùng thực thi, hãy nhập lênh “Router>?

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

3. Chế độ thực thi đặc quyền (Privileged Exec Mode)

- Nó có thể được truy cập bằng cách gõ lệnh enable ở chế độ thực thi của người dùng

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

- Theo mặc định, nó bao gồm tên máy chủ thiết bị theo sau là ký hiệu “#

- Chế độ này cho phép bạn thực hiện tất cả các lệnh thực thi có sẵn.

- Để xem danh sách các lệnh có sẵn trong chế độ thực thi Đặc quyền, hãy sử dụng lệnh “Router#?

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

- Nếu bạn muốn quay lại chế độ người dùng, hãy nhập lệnh disable

4. Chế độ cấu hình toàn cầu (Global Configuration Mode)

- Nó được sử dụng để cấu hình thiết bị trên toàn cầu

- Gõ lệnh configure terminal ở chế độ đặc quyền để truy cập chế độ cấu hình chung

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

- Nó cho phép bạn thực hiện các thay đổi trong cấu hình đang chạy

- Theo mặc định, nó bao gồm tên thiết bị theo sau là (config)#

- Để xem tất cả các lệnh được sử dụng trong chế độ cấu hình chung, bạn có thể sử dụng “Router(config)?

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

- Nếu bạn muốn quay lại chế độ thực thi đặc quyền, hãy sử dụng lệnh “exit”.

5. Chế độ cấu hình giao diện (Interface Configuration Mode)

- Chế độ này được sử dụng để cấu hình các giao diện như cổng giao diện Serial (s0/0/0, s0/0/1,v.v) và cổng giao diện Fast Ethernet (f0/0,f0/1,v.v).

- Chúng tôi cung cấp địa chỉ IP cho mỗi giao diện mà thiết bị được kết nối.

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

- Để xem tất cả các lệnh được sử dụng trong chế độ cấu hình giao diện, bạn có thể sử dụng “Router(config-if)?”.

Làm quen với các chế độ IOS của Switch Cisco

- Nếu bạn muốn quay lại chế độ Cấu hình chung, hãy sử dụng lệnh “exit”.

6. Chế độ Rommon

- Chế độ này được sử dụng cho mục đích chẩn đoán

- Theo mặc định, bộ định tuyến không nhập ở chế độ rommon.

- Để nhập thủ công ở chế độ này, hãy nhập lệnh tải lại ở chế độ thực thi đặc quyền và sau đó nhấn phím Ctrl+C để vào chế độ rommon.


Tóm lược các chế độ Cisco IOS

Chế độ

Nhiệm vụ

Setup Mode

Bộ định tuyến sử dụng chế độ thiết lập để tạo cấu hình ban đầu, nếu cấu hình đang chạy thì không có chế độ này

User Exec Mode

Nó cho phép bạn kết nối các thiết bị từ xa và cho phép người dùng được ủy quyền định cấu hình và quản lý bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch

Privileged Exec Mode

Nó bao gồm kiểm tra cấp cao và danh sách cách lệnh như hiển thị, sao chép và gỡ lỗi

Global Configuration Mode

Nó cho phép người dùng sửa đổi cấu hình hệ thống đang chạy

Interface Configuration Mode

Nó cho phép người dùng sửa đổi hoạt động của một giao diện

Rommon

Nó cho phép bạn thực hiện chẩn đoán mức độ thấp