Internet đã mang lại sự thay đổi mang tính cách mạng trong thế giới công nghệ, đưa toàn cầu kết nối với nhau. Nhưng nó tuân thủ theo một số kiến trúc và cấu trúc cụ thể giao tiếp. Phổ biến là kiến trúc server-client là một mô hình tính toán, nơi máy chủ lưu trữ, phân phối và kiểm soát phần lớn tài nguyên cũng như các dịch vụ được máy khách sử dụng. Các thiết kế cấu trúc như vậy được tạo thành từ một hoặc nhiều hệ thống máy khách được kết nối với máy chủ trung tâm hoặc máy chủ chính thông qua một mạng mà chúng ta thường gọi là kết nối internet. Tất cả các hệ thống liên kết với nó đều chia sẻ tài nguyên máy tính.

Kiến trúc server-client còn được gọi là network-computing bởi vì mọi yêu cầu và các dịch vụ liên quan của chúng được phân phối qua một mạng. Vì vậy, bây giờ cấu hỏi là làm thế nào nó hoạt động? 

Trong kiến trúc server-client, khi client gửi yêu cầu dữ liệu đến server thông qua internet, server sẽ chấp nhận yêu cầu, xử lý và các gói dữ liệu được yêu cầu trở lại client. Một tính năng đặc biệt là server có khả năng quản lý nhiều client cùng một lúc. Ngoài ra, một client duy nhất có thể kết nối với nhiều server tại một dấu thời gian duy nhất, nơi mỗi server cung cấp một bộ dịch vụ khác nhau cho client cụ thể nào đó.

Hãy để chúng tôi thực hiện một kịch bản mà chúng tôi yêu cầu dữ liệu thời tiết ngày hôm nay cho thành phố của chúng tôi. Sẽ có một người nào đó, tức là server trong đó cập nhật và lưu trữ các thông tin cập nhật định kỳ về thời tiết. Trước khi có sự tồn tại của máy tính, con người nhận được những tin tức như vậy thông qua tờ báo hàng ngày hoặc có thể nghe các bản tin  thời tiết trên đài phát thanh. Trong thế giới hiện đại với máy tính và máy chủ, có hai người tham gia. Thứ nhất là người dùng, người tìm kiếm báo cáo thời tiết và Thứ hai là người tải lên thông tin thời tiết, người cung cấp thông tin liên quan đến thời tiết. Vì vậy, hai người tham gia này được gọi là cá nhân.

- Trước hết, những người tiêu dùng nhập các URL cụ thể cho các báo cáo thời tiết và sử dụng thông tin cụ thể. Họ cũng được gọi là Customer.

- Thứ hai, có những nhà cung cấp, họ tải dữ liệu của họ lên hệ thống/máy chủ của họ để cung cấp thông tin qua Internet. Chúng còn được gọi là server.

Vì vậy, client và server là hai máy tính khác nhau ở các khu vực khác nhau trên thế giới được kết nối thông qua Internet. Tuy nhiên, không bắt buộc phải có client và server nằm cách xa nhau hàng km, thay vào đó nó cũng có thể nằm trong cùng một tòa nhà.

Vì vậy, bây giờ chúng tôi với tư cách là người dùng có thể nhập URL cụ thể đó(giả sử bất kỳ trang web dự báo thời tiết nào) và lướt để xem báo cáo thời tiết. Nhưng một số yếu tố bổ sung sẽ hoạt động với các công nghệ thu thập dữ liệu trực tuyến như vậy. Báo hoặc đài của bạn sử dụng ngôn ngữ địa phương của bạn để cung cấp cho bạn bản tin thời tiết và các thông tin khác. Tuy nhiên, đối với kiến trúc client-server trên web, các yếu tố cụ thể cần được xem xét.

- Một tập hợp các ngôn ngữ cụ thể cùng với một tiêu chuẩn giao tiếp, một giao thức dành riêng cho sự tương tác của hai hệ thống. Phổ biến nhất là HTTP và HTTPS.

- Cơ chế và giao thức để yêu cầu các khía cạnh cần thiết từ máy chủ. Đó có thể là trong bất kỳ cấu trúc dữ liệu được định dạng nào. Các định dạng phổ biến và được triển khai chủ yếu được thực hiện bằng XML và JSON.

 - Tiếp theo, server phản hồi bằng cách gửi trả lời trong cấu trúc dữ liệu được định dạng (thường là XML hoặc JSON).