1. Địa chỉ MAC

Một Media Access Control (MAC) địa chỉ là một địa chỉ 48-bit(6 byte) được sử dụng để giao tiếp giữa 2 máy chủ trong một môi trường Ethernet. Nó là một địa chỉ phần cứng,có nghĩa là nó được lưu trữ trong firmware của card mạng.

Mỗi nhà sản xuất card mạng nhận được 1 mã 3 byte duy nhất trên toàn cầu được gọi là Organizationally Unique Identifier ( OUI) – Mã nhận dang duy nhất. Các nhà sản xuất đồng ý cung cấp cho tất cả các NIC một địa chỉ MAC bắt đầu bằng OUI được chỉ đinh. Sau đó,nhà sản xuất chỉ định một giá trị duy nhất cho 3 byte cuối cùng,điều này đảm bảo rằng mọi địa chỉ MAC là duy nhất trên toàn cầu.

Địa chỉ MAC thường được viết dưới dạng 12 chữ số thập lục phân. Ví dụ: D8-D30- 85-EB-12-E3

Mỗi ký tự thập lục phân đại diện cho 4bit,vì vậy 6 ký tự thập lục phân đầu tiên đại diện cho nhà cung cấp.


2. Làm thế nào để tìm ra địa chỉ MAC của riêng bạn?

Nếu bạn đang sử dụng Windows,hãy khởi động Command Prompt (CMD). Gõ lệnh ipconfig /all và bạn sẽ thấy một dòng chữ là Physical Address.

Kiến thức về địa chỉ MAC và IP mà bạn chưa biết

Nếu bạn đang sử dụng Linux,hãy gõ lệnh ifconfig. Bạn sẽ thấy địa chỉ MAC của mình được gọi là Hwaddress.

Kiến thức về địa chỉ MAC và IP mà bạn chưa biết


3. Địa chỉ IP

Địa chỉ IP là một số 32bit xác định máy chủ lưu trữ trên mạng. Mỗi thiết bị muốn giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng TCP/IP cần phải được cấu hình địa chỉ IP. Ví dụ : để truy cập Internet,máy tính của bạn sẽ cần được gán một địa chỉ IP (thường sẽ do bộ định tuyến của bạn lấy từ ISP).

Địa chỉ IP thường được viết dưới dạng 4 số thập phân được phân tách bằng dấu chấm(Ví dụ : 10.0.50.1). Phần đầu tiên của địa chỉ đại diện cho mạng mà thiết bị đang sử dụng (ví dụ : 10.0.0.0),trong khi phần thử thứ 2 của địa chỉ xác định thiết bị chủ (ví dụ 10.0.50.1).

Ngược lại với địa chỉ MAC,địa chỉ IP là một địa chỉ logic. Nó có thể được cấu hình theo cách thủ công hoặc có thể tự động từ máy chủ DHCP.

Lưu ý rằng: Thuật ngữ địa chỉ IP thường được sử dụng cho Ipv4,là phiên bản thứ 4 của giao thức IP. Đã tồn tại một phiên bản mới hơn là Ipv6 và sử dụng địa chỉ 128bit


4. Cách tìm ra địa chỉ IP của bạn

Nếu bạn đang sử dụng Windows,hãy khởi động Command Prompt(CMD). Nhập lệnh ipconfig. Bạn sẽ thấy một dòng gọ là Ipv4 Address.

Kiến thức về địa chỉ MAC và IP mà bạn chưa biết

Nếu bạn đang sử dụng Linux,hãy nhập ifconfig. Bạn sẽ thấy một trường có tên là inet addr:

Kiến thức về địa chỉ MAC và IP mà bạn chưa biết