Các bạn có thể xem lại bài viết nâng cấp Windows Server 2008 thành Domain Controller tại đây nhé:

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller


Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

1. Chuẩn bị 1 máy trạm. Tại bài viết này mình sử dụng máy trạm Windows 7.

2. Đặt IP tĩnh cho máy trạm sao cho có thể làm việc được với Windows Server. Quan trọng nhất là mục Preferred DNS phải gõ địa chỉ IP của Windows Server.

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

3. Ping đến địa chỉ IP của Windows Server để kiểm tra 2 máy đã làm việc với nhau.

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

4. Tiến hành kết nối Windows 7 đến Windows Server 2008

Mở Control Panel  > System and Security > System > Advanced system settings

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

5.Tại cửa sổ System Properties. Chuyển sang tab Computer Name > Nhấn button Change

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

6. Có thể đổi tên máy tính nếu cần thiết. Trong phần Member of chọn Domain và nhập vào Domain là ting3s.com > Nhấn OK

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

7. Phía Windows Server yêu cầu username và password. Nhập chính xác rồi nhấn OK

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

8. Nếu thành công sẽ có thông báo Welcome to the ting3s.com domain. Nhấn OK và khởi động lại máy tính

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

9. Khởi động lại máy tính > Nhấn vào Restart Now

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008

10. Kiểm tra lại xem máy tính của bạn đã join được vào domain chưa

Join Domain cho máy trạm Client – Windows Server 2008