Ví dụ: Bạn có thể có danh sách tên của mọi người bên cạnh địa chỉ email của họ trong một bảng tính và danh sách địa chỉ email của chính những người đó bên cạnh tên công ty của họ trong 1 bảng tính kia – nhưng bạn lại muốn có tên, địa chỉ email và tên công ty của những người đó sẽ xuất hiện ở một nơi.

Khi phải kết hợp các dữ liệu như thế này – bạn sẽ phải dùng đến hàm VLOOKUP. Tuy nhiên,bạn cần phải lưu ý rằng để sử dụng công thức,bạn cần có ít nhất 1 cột chung,hoàn toàn giống nhau để làm so sánh,nó được xuất hiện giống nhau ở cả 2 nơi.

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

► Công thức:   =VLOOKUP(giá trị tra cứu,mảng bảng,số cột,[tra cứu phạm vị])

                           =VLOOUP(lookup value,table array,column bumber,[range lookup])

Công thức với các biến từ ví dụ của Ting3s.com bên dưới: =VLOOKUP(C2,Sheet2! A:B,2,FALSE)

Trong công thức này,có một số biến. Điều sau đúng khi bạn muốn kết hợp thông tin trong Trang tính 1 và Trang tính 2 thành Trang tính 1.

- Lookup value (giá trị tra cứu) : Đây là giá trị giống hệt nhau mà bạn có trong cả 2 bảng tính. Chọn giá trị đầu tiên trong bảng tính đầu tiên của bạn. Trong ví dụ,điều này có nghĩa là địa chỉ Email đầu tiên trong danh sách hoặc ô 2 (C2).

- Table Array (mảng bảng): Phạm vi cột trên Sheet2 mà bạn sẽ lấy dữ liệu của mình,bao gồm cột dữ liệu giống với giá trị tra cứu của bạn trong trang Sheet1, cũng như cột dữ liệu của bạn đang cố gắng sao chép sang Sheet1. Trong ví dụ của Ting3s.com đây là “Sheet2! A:B”.

- Column Number (Số cột):  Là số thứ tự cột mà dữ liệu mới của bạn muốn sao chép sang Sheet1. Trong ví dụ của Ting3s.com đây là cột có “House”. “House” là cột thứ 2 trong phạm vi cột của Table Array,vì vậy số cột là 2.

- Range Lookup (Tra cứu phạm vi) : Sử dụng FALSE để đảm bảo bạn chỉ lấy các kết quả phù hợp giá trị chính xác.

Trong ví dụ bên dưới,Sheet1 và Sheet2 chứa danh sách mô tả thông tin khác nhau về cùng một người và chủ đề chung giữa 2 trang này là địa chỉ email của họ. Giả sử chúng ta muốn kết hợp cả 2 dữ liệu để tất cả thông tin từ house từ Sheet2 chuyển qua Sheet1.

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel

Vì vậy,khi chúng ta nhập công thức =VLOOKUP(C2,Sheet2! A:B,2,FALSE) chúng ta đưa tất cả dữ liệu vào Sheet1.

Hãy nhớ rằng hàm VLOOUP sẽ chỉ lấy lại các giá trị từ trang tính thứ 2 ở bên phải cột chứa dữ liệu giống hệt nhau của bạn. Điều này có thể dẫn đến một số hạn chế,đó là lý do tại sao một số người thích sử dụng hàm INDEX và MATCH