1. Cấu hình Hostname

- Hostname là tên duy nhất được đặt cho một thiết bị trên mạng và được sử dụng để xác định một thiết bị này với một thiết bị khác trên một mạng cụ thể qua internet.

- Các quản trị viên hệ thống cũng sử dụng một tên máy chủ cho mục đích quản trị

- Tên máy chủ có thể sử dụng tất cả các ký tự từ z,A-Z và 0-9

- Tên máy chủ không chứa khoảng trắng

Hướng dẫn các cấu hình cơ bản cho Switch Cisco

Để thay đổi Hostname hãy nhập lệnh như sau:

Hướng dẫn các cấu hình cơ bản cho Switch Cisco
 

2. Cấu hình Banner

- Banner là một nhóm nhỏ được sử dụng trong các hệ thống của Cisco và cả trong các hệ thống khác Unix,v.v

- Nó cho phép một văn bản được hiển thị khi bạn đăng nhập một bộ định tuyến SSH

- Thông điệp banner nên được sử dụng để cảnh báo những kẻ xâm nhập rằng chúng không được chào đón trên mạng của bạn.

- Banner cũng hữu ích để xác định thiết bị đầu cuối

Hướng dẫn các cấu hình cơ bản cho Switch Cisco

- Message Of The Day (MOTD) đây là banner được sử dụng rộng rãi nhất. Nó đưa ra một thông báo cho mọi người đang kết nối với bộ định tuyến thông qua Telnet hoặc một cổng phụ.

Hướng dẫn các cấu hình cơ bản cho Switch Cisco

3. Cấu hình Password

- Cấu hình mật khẩu là một tính năng được tích hợp sẵn của các thiết bị Cisco

- Mỗi thiết bị Cisco sử dụng mật khẩu để xác thực người dùng truy cập thiết bị và cũng cung cấp bảo mật cho các thiết bị Cisco

Có 5 loại mật khẩu được sử dụng để bảo mật bộ định tuyến: Enable Password, Enable Secret, Auxiliary Password, Console Password, Telnet Password.

Enable Password

Enable Password cho phép bảo mật trên bộ định tuyến Cisco khi người dùng chuyển từ chế độ thự thi người dùng sang chế độ thực thi đặc quyền (User Exec Mode – Privileged Exec Mode)

Bạn có thể đặt mật khẩu kích hoạt trong chế độ cấu hình chung bằng cách sử dụng lệnh enable password.

Enable Secret Password

Enable Sceret Password khá giống với Enable Password. Sự khác biệt chính giữa Enable Secret Password và Enable Password là mã hóa. Enable được luuw trữ ở định dạng văn bản thuần tùy và không được mã hóa. Khi ở trong Enable Secret Password thì mật khẩu ở dạng mã hóa. Có nghĩa là nó sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Hướng dẫn các cấu hình cơ bản cho Switch Cisco

Auxiliary Password

Auxiliary Password được cấu hình thành Global Configuration Mode bằng cách gõ lệnh line aux?

Hướng dẫn các cấu hình cơ bản cho Switch Cisco

Console Pasword

Console Password được sử dụng trên mạng khi nhiều người dùng phải truy cập vào bộ định tuyến. Nó ngăn người dùng trái phép truy cập vào bộ đinh tuyến

Để đặt Console Password hãy sử dụng lệnh line console 0. Chọn 0 vì chỉ có một cổng Console

Hướng dẫn các cấu hình cơ bản cho Switch Cisco
 

Telnet Password

Để cấu hình mật khẩu Telnet vào bộ định tuyến hoặc bộ chuyển đổi, trước tiên hãy chuyển sang chế độ cấu hình dòng lệnh và sử dụng lệnh line vty 0 4. Ở đây 0 4 có nghĩa là chúng ta đang định cấu hình bộ định tuyến cho 0 đến 4, tức là có tổng cộng 5 người dùng có thể cùng telnet vào bộ định tuyến cùng 1 lúc.

Hướng dẫn các cấu hình cơ bản cho Switch Cisco - Phần 1