Trong viễn thông,hệ thống liên lạc duplex là một hệ thống point-to-point của 2 thiết bị có thể giao tiếp với nhau theo cả 2 hướng. Hai loại hệ thống truyền thông duplex này tồn tại trong môi trường Ethernet:

- Half Duplex : Một cổng chỉ có thể gửi dữ liệu khi nó không nhận dữ liệu. Nói cách khác,nó không thể gửi và nhận dữ liệu cùng một lúc. Các trung tâm mạng chạy ở chế độ Half Duplex để tránh xung đột. Vì các trung tâm rất hiếm trong các mạng LAN hiện đại,nên hệ thống Half Duplex không được sử dụng rộng rãi trong mạng Ethernet nữa.

- Full Duplex : Tất cả các nút có thể gửi và nhận trên cổng của chúng có cùng một lúc. Không có xung đột trong chế độ duplex,nhưng NIC chủ và cổng chuyển mạch phải hỗ trợ chế độ duplex. Ethernet duplex sử dụng 2 cặp dây cùng một lúc thay vì một cặp dây đơn lẻ như Half Duplex.

Hình ảnh sau đây minh họa khái niệm:

Half Duplex và Full Duplex là gì?

Bởi vì các Hubs chỉ có thể hoạt động ở chế độ Half Duplex, Switch và Hub sẽ thương lượng với nhau để sử dụng chế độ Half Duplex,có nghĩa là chỉ có một thiết bị có thể gửi dữ liệu tại thời điểm đó. Máy trạm bên phải hỗ trợ Full Duplex,vì vậy liên kết giữa switch và máy trạm sẽ sử dụng Full Duplex,với cả 2 thiết bị gửi dữ liệu đồng thời.

Mỗi cổng chuyển mạch và NIC đều có cài đặt duplex. Đối với tất cả các liên kết giữa máy chủ và switch,hoặc giữa các bộ switch,nên sử dụng chế độ Full Duplex. Tuy nhiên,đối với tất cả các liên kết được kết nối với một LAN hub thì chế độ Half Duplex nên được sử dụng để ngăn chặn sự không khớp có thể làm giảm hiệu suất của mạng.

Trong Windows,bạn có thể thiết lập cài đặt duplex trong của sổ Properties của Network Adapter:

Half Duplex và Full Duplex là gì?