Kiến trúc Model-View-Controller(MVC) là một trong những mô hình phát triển phần mềm phổ biến nhất. Logic đằng sau kiến trúc MVC sử dụng nguyên tắc thiết kế phân tách các mối quan tâm. Nguyên tắc này nhằm mục đích tách đơn đăng ký thành các phần, mỗi nơi giải quyết một vấn đề cụ thể và riêng biệt.

Giới thiệu về mô hình MVC: Giải thích các thành phần


Model là gì?

Model MVC là một thành phần chính của mô hình thiết kế. Điều này là do mô hình ứng dụng của bạn lưu trữ logic dữ liệu. Mô hình quy định cách bạn lưu trữ và truy xuất dữ liệu của mình.

Đối với một ứng dụng sử dụng kiến trúc bộ điều khiển MVC, dữ liệu là một thành phần thiết yếu trong hoạt động của nó.


View là gì?

View trong MVC là User Interface(UI) của ứng dụng của bạn. Giao diện người dùng là những gì người dùng nhìn thấy trên thiết bị của họ khi họ tương tác với chương trình của bạn. Trạng thái của View dựa trên dữ liệu được lưu trữ bằng mô hình.


Controller là gì?

Bạn có thể coi Controller như một cầu nối giữa các thành phần Model và View.

Khi người dùng cung cấp dữ liệu thông qua User Interface – View, chế độ View sẽ chuyển dữ liệu đó đến Controller. Controller sử dụng dữ liệu đó để cập nhật vào databse. Controller cũng lấy dữ liệu từ database trông qua Model và trả về View.

Ngoài vai trò là một kênh dữ liệu, Controller còn là bộ não. Nó quyết định thao tác nào sẽ tiến hành trên dữ liệu nào và dữ liệu nào sẽ trả về View.


Làm thế nào để tất cả kết hợp lại với nhau?

Mô hình MVC tạo ra một vòng lặp nửa kín dựa vào tất cả các thành phần để hoạt động đầy đủ. Hình ảnh minh họa sau đây minh họa cách thức hoạt động của kiến trúc MVC.

Giới thiệu về mô hình MVC: Giải thích các thành phần

Như bạn có thể thấy từ hình ảnh minh họa ở trên, ứng dụng MVC nhận dữ liệu đầu vào từ User Interface. Sau đó, ứng dụng sẽ chuyển dữ liệu đó qua các thành phần khác nhau của kiến trúc MVC và trong một số trường hợp, thao tác dữ liệu đó trong thành phần Controller.


Áp dụng mô hình MVC

Giả sử bạn đang phát triển một ứng dụng cho một trạm xăng muốn tạo thành một bản ghi về tất cả lượng xăng được bán ra tại trạm và giúp các nhân viên bán xăng tính toán giá cả. Sử dụng kiến trúc MVC, bạn sẽ bắt đầu với Model, sau đó chuyển sang Controller và sau khi bạn đã tìm ra tất cả logic của ứng dụng của mình, bạn có thể triển khai chế độ View.

Khi tạo mô hình cho ứng dụng, bạn sẽ cần biết loại dữ liệu bạn muốn lưu trữ, cách bạn muốn lưu trữ và cách bạn muốn dữ liệu đó có thể truy cập được.