Địa chỉ MAC và địa chỉ IP: Sự khác biệt là gì?

Khó phân biệt giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP?

Hai thuật ngữ này – địa chỉ MAC và địa chỉ IP rất dễ bị nhầm lẫn vì chúng cùng nói đến một thứ là địa chỉ, chúng có các trường hợp sử dụng khác nhau và mỗi trường hợp là duy nhất theo cách của nó.

Hãy đi sâu và tìm hiểu địa chỉ MAC và địa chỉ IP là gì và sự khác biệt giữa chúng nhé.


Địa chỉ MAC là gì?

MAC là viết tắt của Media Access Control. Địa chỉ MAC là một mã định danh hệ thập lục phân 12 chữ số duy nhất được cấp cho network interface card(NIC). NIC giúp xác định các thiết bị được kết nối với một mạng duy nhất. Như tên của nó cho thấy, NIC cung cấp giao diện mà trên đó thiết bị hỗ trợ internet của bạn kết nối với internet, qua WIFI hoặc qua cáp Ethernet.

Địa chỉ MAC và địa chỉ IP: Sự khác biệt là gì?

Địa chỉ MAC được chỉ định bởi các nhà sản xuất NIC làm cho các số nhận dạng vĩnh viễn. Địa chỉ MAC thường được hiển thị dưới dạng 6 bộ,gồm 2 chữ số hoặc ký tự được phân tách bằng hai dấu chấm (:), dấu gạch ngang (-), hoặc dấu chấm (.). Đây là một ví dụ về địa chỉ MAC: 3A-23-52-C4-69-B8. Bộ 3 số đầu tiên đại diên cho nhà sản xuất, trong khi bộ 3 cuối cùng xác định một NIC cụ thể.

Địa chỉ MAC và địa chỉ IP: Sự khác biệt là gì?

Mặc dù thuật ngữ MAC có thể khiến bạn nghĩ rằng địa chỉ MAC có liên quan đến các thiết bị của Apple, nhưng không phải như vậy. Bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối internet đều có địa chỉ MAC.


Địa chỉ IP là gì?

Internet Protocol (IP) là một số nhận dạng duy nhất được cấp cho một thiết bị được kết nối với mạng cục bộ hoặc internet. Địa chỉ IP có thể được ví như địa chỉ nhà, rất quan trọng khi gửi thư. Tương tự, địa chỉ IP cho phép các thiết bị khác nhau được kết nối với mạng giao tiếp. Đây là địa chỉ mà máy tính của bạn gửi và nhận dữ liệu.

Ví dụ: Nếu bạn muốn gửi dữ liệu đến một máy tính cụ thể trên internet, một router sẽ định tuyến dữ liệu đó đến máy tính đó vì danh tính duy nhất của nó(địa chỉ IP). Điều tương tự cũng được áp dụng cho các trang web, mỗi trang web có một địa chỉ IP duy nhất.

Có 2 phiên bản địa chỉ IP, đó là IPv4 và IPv6. IPv4 bao gồm một bộ bốn số được phân tách bằng dấu chấm từ 0 đến 255. Đây là ví dụ địa chỉ IPv4: 113.160.203.24. Trong khi đó IPv6 bao gồm 8 bộ chuỗi số và chữ cái bốn ký tự với dấu hai chấm ở giữa. Ví dụ địa chỉ IPv6 như: 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888. IPv6 hiện đang là phiên bản mới nhất của địa chỉ IP.


Sự khác biệt giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP

Bây giờ bạn đã hiểu về địa chỉ IP và địa chỉ MAC là gì, chúng ta hãy đi sâu vào sự khác biệt của chúng như thế nào. Đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ internet(ISP) cung cấp địa chỉ IP, trong khi nhà sản xuất NIC cung cấp địa chỉ MAC. Địa chỉ IP là địa chỉ logic 32 bit(IPv4) hoặc 128 bit(IPv6), trong khi địa chỉ MAC là địa chỉ vật lý 48 bit.

Địa chỉ MAC hoạt động trong lớp Data Link của mô hình OSI, trong khi địa chỉ IP hoạt động trong lớp Network. Một sự khác biệt giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP là địa chỉ MAC là không thể thay đổi và vĩnh viễn, trong khi địa chỉ IP có thể thay đổi tùy thuộc vào quản trị viên mạng.

Ngoài ra, hai hoặc nhiều thiết bị không thể chia sẻ dùng chung một địa chỉ MAC, trong khi nhiều thiết bị có thể chia sẻ một địa chỉ IP. Điểm mấu chốt là địa chỉ IP xác định kết nối với mạng, trong khi địa chỉ MAC xác định thiết bị vật lý được kết nối vào với mạng.


Phân biệt giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC

Với kiến thức mới của bạn về địa chỉ IP và địa chỉ MAC là gì, giờ đây bạn hiểu rằng mặc dù 2 thuật ngữ có thể rất giống nhau, nhưng mỗi thứ lại có nhiệm vụ và công dụng riêng biệt. Cả 2 đều hữu ích trong việc kết nối mạng, mỗi cái hữu ích trong các tình huống khác nhau.