Các bạn có thể đọc lại bài viết trước để hiểu công nghệ EtherChannel là gì nhé.

Hãy xem xét một mạng có 3 thiết bị chuyển mạch được kết nối với 3 PC mỗi máy được kết nối với một switch như minh họa:

Cấu hình mạng EtherChannel

Chúng ta phải cấu hình mạng để sử dụng một liên kết logic thay vì hai liên kết Fast Ethernet(Fa) kết nối các thiết bị chuyển mạch.

Chúng tôi sẽ sử dụng các kênh 3 cổng:

1. Port-channel 1 kết nối với S1 và S2(Fa0/1,Fa0/2)

2. Port-channel 2 kết nối với S2 và S3(Fa0/3,Fa0/4)

3. Port-channel 3 kết nối với S1 và S3(Fa0/5,Fa0/6)

Chúng tôi sẽ sử dụng LACP trên các port-channel 1 và 2 và Pagp trên port-channel 3 thông qua các bước sau:


Bước 1: Cấu hình Switch cơ bản

- Cấu hình Switch 1:

Cấu hình mạng EtherChannel

- Cấu hình Switch 2:

Cấu hình mạng EtherChannel

- Cấu hình Switch 3:

Cấu hình mạng EtherChannel


Bước 2: Cấu hình Port Trunk

Port Trunk truyền lưu lượng trong mạng giữa các thiết bị switch.

Trong mạng của chúng tôi ở trên, các Port trunk là:

Fa0/1, Fa0/2 – Kết nối S1 và S2.

Fa0/3, Fa0/4 – Kết nối S2 và S3.

Fa0/5, Fa0/6 – Kết nối S1 và S3

- Cấu hình Switch 1 Trunk Port

Cấu hình mạng EtherChannel

- Cấu hình Switch 2 Trunk Port

Cấu hình mạng EtherChannel

- Cấu hình Switch 3 Trunk Port

Cấu hình mạng EtherChannel


Bước 3: Cấu hình Port-Channel sử dụng LACP và PAgp

Cấu hình Port-channel 1 sử dụng chế độ LACP mode active

Port-channel 1 đang kết nối với các Switch 1 và Switch 2 thông qua các interface fa0/1 và fa0/2.

- Cấu hình Switch 1

Cấu hình mạng EtherChannel

- Cấu hình Switch 2

Cấu hình mạng EtherChannel

Cấu hình Port-channel 2 sử dụng chế độ LACP mode passive và active

Port-channel 2 đang kết nối các Switch 2 và Switch 3 thông qua các interface fa0/3 và fa0/4

- Cấu hình Switch 2

Cấu hình mạng EtherChannel

- Cấu hình Switch 3

Cấu hình mạng EtherChannel

Cấu hình Port-channel 3 sử dụng chế độ PAgp mode desirable

Port-channel 3 đang kết nối các Switch1 và Switch 3 thông qua các interface fa0/5 và fa0/6

- Cấu hình Switch 1

Cấu hình mạng EtherChannel

- Cấu hình Switch 3

Cấu hình mạng EtherChannel

Với tất cả các cấu hình được thực hiện, chúng tôi đã tạo kênh ether của mình. Bây giờ, chúng ta có thể xác minh xem port-channel có tồn tại hay không và kiểm tra xem các PC có thể giao tiếp thông qua các port-channel đã tao hay không.

Cấu hình mạng EtherChannel


Bước 4: Xác minh EtherChannel

Để xác minh cấu hình port-channel mạng của chúng ta,sử dụng lệnh “show etherchannel summary” được sử dụng như hình dưới đây:

Cấu hình mạng EtherChannel

Ở trên, hai liên kết port-channel kết nối với Switch 1: Po1(SU) LACP và Po3(SU) PAgp, và các interface được hiển thị. Nếu chúng ta thử tương tự trên các switch khác, đầu ra vẫn hiển thị cho chúng ta biết rằng các kênh của chúng ta đang hoạt động.

Để kiểm tra khả năng kết nối của chúng, chúng ta sẽ thử ping các PC được kết nối với switch. Đầu tiên, hãy gán địa chỉ IP cho 3 PC.

Đó là:

PC3 – 192.168.1.1

PC4 – 192.168.1.2

PC5 – 192.168.1.3

Cấu hình mạng EtherChannel


Sự kết luận

Như chúng ta đã thấy, công nghệ kênh ether thuận tiện cho việc tăng băng thông và khả năng dự phòng trong mạng của chúng ta mà các liên kết dự phòng bị chặn bởi giao thức STP