Microsoft Active Directory cung cấp giải pháp tập trung, quản lý và lưu trữ thông tin về tài nguyên hệ thống mạng trên toàn bộ domain. Bên cạnh đó Active Directory sử dụng Domain Controllers có nhiệm vụ lưu trữ và phân phối dung lượng lưu trữ cho tất cả người dùng trong hệ thống và thiết lập Windows Server 2008 kiêm luôn vai trò của Domain Controller.

Domain Controller cung cấp dịch vụ thẩm định (authentication) chứ không phải dịch vụ cấp phép (authorization)


Để nâng cấp một máy đóng vai trò là 1 Domain Controller ta cần đầy đủ các điều kiện sau

- Một máy tính đóng vai trò Domain Controller phải được cài hệ điều hành Windows Server

- Tài khoản Administrator phải được đặt mật khẩu mạnh

- Máy tính phải được đặt địa chỉ IP tĩnh.

- Địa chỉ Prefered DNS Server phải được trỏ về địa chỉ của máy DC.


Tiến hành nâng cấp

Lưu ý rằng: Việc nâng cấp này thực hiện trên tài khoản Administrator

1. Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính

Mặc định máy tính được cấp địa chỉ IP động. Bạn click vào Use the following IP AddressUse the following DNS server addresses để đặt IP tĩnh cho máy tính

Tiến hành đặt địa chỉ IP cho máy tính. Mục Default gateway để trống. Mục Preferred DNS server đặt địa chỉ IP của máy hoặc 127.0.0.1.

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

2. Nâng cấp máy tính lên DC

Nhấn vào Start > mở Server Manager

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Tại mục Roles chọn Add Roles

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Những thông báo trước khi cài đặt dịch vụ > Next

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Một danh sách các dịch vụ hiện ra. Ta chọn dịch vụ Active Directory Domain Service > Next

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Một vài giới thiệu về dịch vụ Active Directory Services và một số lưu ý > Next

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Thông báo xác nhận cài đặt đã lựa chọn > nhấn Install để cài đặt

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Quá trình cài đặt Active Directory Domain Services đang diễn ra

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Nhấn Finish để kết thúc

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Cài đặt AD DS thành công, đóng cửa sổ hiện tại và tiếp tục cài đặt DC với lệnh dcpromo gõ từ Start

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Tích chọn vào Use Advanced mode installation > Next

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Để tạo Domain mới. Chọn Create a new domain in a new forest

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Hệ thống thông báo sự tương thích giữa hệ thống Windows Server 2008 với hệ thống trước > Next

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Nhập tên miền cần quản lý. VD: ting3s.com > Next

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Hệ thống sẽ kiểm tra xem domain có hợp lệ hay không. Nếu hợp lệ thì sẽ qua bước tiếp theo.

Lựa chọn NetBIOS name cho Domain. NetBIOS name chính là tên của Domain xuất hiện khi Client đăng nhập vào hệ thống (ở đây để mặc định).

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Lựa chọn phiên bản Windows Server: Cảnh báo nếu chọn Windows Server 2008 thì nó sẽ không phù hợp với những phiên bản trước đó.

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Lựa chọn dịch vụ cài đặt: Một hộp thoại sẽ xuất hiện nói rằng không thể tạo đại biểu cho máy chủ DNS này vì không thể tìm thấy vùng xác thực hoặc nó không chạy Windows DNS server. Lý do cho điều này là vì đây là DC đầu tiên trên mạng. Nhấn Next để tiếp tục

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Thư mục lưu trữ Database,Log FilesSYSVOL. Khuyến cáo nên để mặc định.

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Nhập mật khẩu để tiện cho việc khôi phục dịch vụ Directory Service sau này.

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Tóm tắt toàn bộ những thông tin về dịch vụ. Có thể lưu trữ lại để tiện cho việc sử dụng sau này.

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Quá trình nâng cấp Windows Server 2008 thành Domain Controller đang diễn ra.

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Quá trình nâng cấp hoàn thành. Nhấn Finish để kết thúc và khởi động lại Windows để dịch vụ được kích hoạt.

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Nhấn chọn vào Restart Now để khởi động lại máy

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Sau khi các bạn khởi động lại máy các bạn sẽ thấy được tên NetBIOS trước tên tài khoản 

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller

Kiểm tra lại bạn sẽ thấy máy tính đã được nâng cấp thành công lên Domain Controller

Cài đặt và nâng cấp máy tính Windows Server 2008 thành Domain Controller