MariaDB là một nhánh của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL do cộng đồng phát triển. Nó là một máy chủ cơ sở dữ liệu nhanh và mạnh mẽ với một cộng đồng khổng lồ đằng sau sự phát triển và cải tiến của nó.


MariaDB 10.x trong RHEL với 5.5 trong RHEL 7

MariaDB 10.x có sẵn trong RHEL 8 cung cấp nhiều tính năng mới hơn 5.5 có sẵn trong RHEL 7. Một số thay đổi mới là:

- InnoDB được sử dụng làm công cụ lưu trữ mặc định thay vì XtraDB.

- System-versioned tables

- FOR loops

- MariaDB Galera Cluster, một cụm đa tổng thể đồng bộ, hiện là một phần tiêu chuẩn của MariaDB.

- Sequences

- Instant ADD COLUMN for InnoDB

- Invisible columns

- Parallel Replication

- Multi-source replication

- Common table expressions

- Storage-engine independent column compression


Install MariaDB 10.x on CentOS 8/RHEL 8

Làm theo các bước bên dưới đây để cài đặt và định cấu hình MariaDB 10.x trên RHEL 8/CentOS 8.

1. Cập nhật hệ thống RHEL 8 của bạn

sudo dnf -y update

2. Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB

Các Mariadb gói có sẵn trong kho AppSteam và có thể được cài đặt bằng cách chạy lệnh:

sudo dnf module install mariadb

Xác nhận cài đặt bằng Y

Cài đặt MariaDB 10.x Server trên CentOS 8/RHEL 8

Xác nhận phiên bản MariaDB đã được cài đặt bằng lệnh:

rpm -qi mariadb-server

Cài đặt MariaDB 10.x Server trên CentOS 8/RHEL 8

3. Khởi động và cấu hình MariaDB trên CentOS 8/RHEL 8

Kích hoạt dịch vụ Mariadb bằng lệnh dưới đây:

sudo systemctl enable --now mariadb

Khi dịch vụ được khởi động, hãy chạy lệnh mysql_secure_installation để tăng cường bảo mật máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB.

sudo mysql_secure_installation

Cài đặt MariaDB 10.x Server trên CentOS 8/RHEL 8

Đảm bảo bạn:

- Set Database root user password (Đặt mật khẩu cho tài khoản Root).

- Remove anonymous users (Xóa người dùng ẩn danh).

- Disallow root user remote logins (Không cho phép root đăng nhập từ xa).

- Remove test database and access to it (Xóa cơ sở dữ liệu thử nghiệm và truy cập vào nó).

Khi hoàn tất, hãy kiểm tra quyền truy cập bằng tài khoản root.

mysql -u root -p

Cài đặt MariaDB 10.x Server trên CentOS 8/RHEL 8


Bây giờ bạn đã cài đặt thành công MariaDB Database trên RHEL 8/CentOS 8.

Chúc các bạn thành công!