HLOOKUP là một hàm trong Microsoft Excel tìm kiếm các giá trị trong danh sách Ngang. Hàm HLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo chiều ngang ở hàng trên cùng của bảng hoặc mảng và trả về giá trị từ cột của cùng bảng hoặc mảng giá trị và trả về giá trị từ hàng bạn chỉ định. Sự khác biệt giữa VLOOKUP và HLOOKUP là VLOOKUP tìm kiếm Cột và HLOOKUP tìm kiếm hàng.


Cú pháp cho hàm HLOOKUP

- Lookup_Value: Giá trị được tìm thấy trong hàng đầu tiên của bảng.

- Table array: Bảng nơi thông tin được tra cứu. Sử dụng tham chiếu đến Range hoặc Range Name. Giá trị trong hàng đầu tiên của Table_Array có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic. Nếu Range_Lookup là True thì các giá trị của hàng đầu tiên của Table_Array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. HLOOKUP sẽ không cung cấp giá trị chính xác nếu Range_Lookup là FALSE,Table_Array không cần sắp xếp.

- Row_index_num: Row_Index_Num phải là bắt buộc. Số hàng trong Table_Array mà từ đó giá trị khớp phải trả về. Nếu Row_Index_Num nhỏ hơn một, hàm HLOOKUP sẽ trả về giá trị lỗi #Value!. Nếu Row_Index_Num lớn hơn số hàng trên Table_Array thì HLOOKUP sẽ trả về lỗi #REF! giá trị lỗi.

- Range_Lookup: Range_Lookup là tùy chọn. Nó là một giá trị logic chỉ định xem bạn muốn HLOOKUP tìm kiếm một kết hợp chính xác hay một kết hợp gần đúng.

Hàm HLOOKUP nên được sử dụng khi các giá trị so sánh nằm trong một hàng trên đầu bảng dữ liệu và bạn muốn xem một hàng được chỉ định. Trong hướng dẫn này, Ting3s.com sẽ giải thích cách tạo 1 hàm HLOOKUP.


Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Trong hướng dẫn này,chúng tôi muốn tra cứu các Rate Shipping của từng hạng mục trong bảng

Bấm vòa ô mà bạn muốn đặt kết quả của hàm, sau đó chuyển đến tab Formulas và chọn Lookup and Reference Tool trong Function and library Group.

Chọn HLOOKUP và hộp thoại Function Arguments sẽ xuất hiện

Trong hộp thoại Function Arguments, nhập ô bạn muốn thay đổi trong hộp văn bản Lookup_Value

Trong hộp văn bản Table_Array, chúng ta gõ B8:D9, vì đây là Range ô mà chúng ta đang xem xét

Khi nói đến Row_Index_Num, hãy chọn một hàng. Ví dụ trong hình trên, bạn sẽ thấy rằng dữ liệu của bảng bắt đầu từ hàng 2.

Trong Range_lookup, nhập FALSE bởi vì bạn muốn kết hợp chính xác. Chọn Yes. Bạn sẽ thấy kết quả của mình.