Nếu bạn muốn giám sát trạng thái của máy chủ VMWare ESXi trong hệ thống giám sát của mình, bạn phải định cấu hình tác nhân SNMP trên máy chủ của mình. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cách bật và cấu hình SNMP trong VMWare ESXi 6.7(hướng dẫn này có thể áp dụng cho ESXi 5.5 và mới hơn).

Trong ESXi, có một tác nhân SNMP tích hợp có gửi và nhận các requests và traps. Bạn có thể bật và cấu hình tác nhân SNMP trên máy chủ ESXi theo một số cách: sử dụng vCLI, PowerCLI(nhưng không phải thông qua vSphere client GUI).

Trước tiên, bạn cần bật quyền truy cập SSH trên máy chủ ESXi và kết nối với máy chủ đó bằng bất kỳ ứng dụng SSH Client nào.

Để kiểm tra cài đặt SNMP hiện tại, bạn hãy chạy lệnh sau:

esxcli system snmp get

Bật và cấu hình SNMP trên máy chủ VMWare ESXi

Nếu SNMP không được cấu hình: Tất cả các tham số đều trống và tác nhân bị vô hiệu hóa.


Định cấu hình thông số tác nhân SNMP trong ESXi

Chỉ định địa chỉ IP của máy chủ giám sát (đích SNMP), port (theo mặc định, 161 UDP) và SNMP Community Name(thường là ,public)

esxcli system snmp set –targets=192.168.99.99@161/public

Hoặc bạn có thể đặt SNMP Community Name như sau:

esxcli system snmp set --communities YOUR_COMMUNITY_STRING

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định vị trí bằng câu lệnh sau:

esxcli system snmp set – syslocation “Allee 16, Mun, DE”

Thông tin liên lạc:

esxcli system snmp set --syscontact jsf.msh@gmail.com

Sau đó , bật dịch vụ SNMP trên máy chủ ESXi:

esxcli system snmp set --enable true

Để áp dụng cài đặt, hãy khởi động lại SNMP bằng lệnh sau:

/etc/init.d/snmpd restart

Bật và cấu hình SNMP trên máy chủ VMWare ESXi

Đến bước này, SNMP trên máy chủ ESXi của bạn đã hoạt động rồi nhé.

Ngoài ra, một số lệnh như.

Để đặt lại cài đặt hiện tại, hãy sử dụng lệnh sau:

esxcli system snmp set -r

Để tắt SNMP:

esxcli system snmp set --disable true


Cấu hình VMWare ESXi SNMPv3

Chúng ta đã thảo luận về cách bật và định cấu hình SNMP v1 và v2 trên các máy chủ ESXi ở trên. Bắt đầu từ ESXi 5.1, một phiên bản giao thức hiện đại hơn được sử dụng là SNMP v3. Sử dụng các lệnh sau để định cấu hình SNMPv3 an toàn hơn.

Đặt giao thức xác thực và mã hóa:

esxcli system snmp set -a MD5 -x AES128

Tạo mã băm cho mật khẩu xác thực và mã hóa(thay thế authpass và privhash bằng mật khẩu của bạn):

esxcli system snmp hash --auth-hash authpass --priv-hash privhash --raw-sceret

Sử dụng hàm băm(authhash và privhash), thêm người dùng:

esxcli system snmp set -e yes -C jsf.msh@gmail.com -u snmpuser /authhash/privhash/priv

Sau đó chỉ định đích SNMP:

esxcli system snmp set -v3targets 192.168.99.99@161 /user/priv/trap